Evaluatie rekenkamercommissie Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten | 28 jan 2019

In opdracht van de rekenkamercommissie van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten onderzocht Unravelling het functioneren van deze rekenkamercommissie.

De centrale vraag in het onderzoek was:
Wat hebben de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten in de praktijk gedaan met de uitkomsten van de onderzoeken van de rekenkamercommissie?

Conclusies

Het onderzoek leidde tot de volgende conclusies (samengevat):

  1. College en raad in de vier gemeenten hebben aandacht voor de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie, maar er is alleen in Elburg bekrachtiging in de vorm van een raadsbesluit over de opvolging van aanbevelingen.
  2. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie voldoen aan de kwaliteitscriteria en worden over het algemeen ook als deskundig, relevant en nuttig ervaren door raad, college en ambtelijke organisatie.
  3. De inhoudelijke opvolging van de aanbevelingen verschilt per onderzoek. De opvolging is afhankelijk van de acceptatie van de aanbevelingen door college en ambtelijke organisatie.
  4. Het samenspel tussen rekenkamercommissie, raad en college kenmerkt zich door wederzijds begrip en respect voor ieders rol en positie; er is sprake van een goede en professionele werkrelatie (Elburg, Nunspeet en Oldebroek). In Putten ervaart de raad zijn invloed op de onderwerpkeuze te klein om de rekenkamercommissie als instrument optimaal te kunnen benutten. Overigens wordt onderkend dat de rekenkamercommissie onafhankelijk genoeg moet zijn in haar keuze van onderzoeksonderwerpen om ook politiek gevoelige onderwerpen te kunnen onderzoeken.

Doorwerking

Het evaluatierapport is in de periode eind 2018 tot begin 2019 besproken in de raadscommissies en de gemeenteraden van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De raden van Elburg, Nunspeet en Oldebroek namen de aanbevelingen uit de evaluatie over. In Putten gaven meerdere partijen geven aan het een goed idee te vinden om bij een nieuw rekenkameronderzoek de over te nemen aanbevelingen vast te leggen in een raadsbesluit. Het voorliggende evaluatierapport werd echter niet bekrachtigd door een raadsbesluit.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten
Onderzoekers: Martijn Mussche, Marieke Poolman (Tien organisatieadvies)
Oplevering rapport: augustus 2018