Rekenkameronderzoek

De focus van Unravelling ligt onder meer bij het doen van rekenkameronderzoek ter ondersteuning van de controlerende taak van gemeenteraden en Provinciale Staten, of het algemeen bestuur van een waterschap. Het gaat om controle op de doeltreffendheid, doelmatigheid of rechtmatigheid van beleid en uitvoering van gemeente, provincie of waterschap. De positie van de rekenkamer is wettelijk geborgd.

Belangrijk uitgangspunt bij rekenkameronderzoek is dat het om onderzoek van feiten gaat: gebeurtenissen, omstandigheden, besluiten, acties et cetera. Dit leidt tot onderbouwde bevindingen over oorzaken, gevolgen en verbanden. De feiten mogen niet ter discussie staan. De bevindingen moeten op logische wijze leiden tot conclusies over de doeltreffendheid, doelmatigheid of rechtmatigheid van de taakuitvoering door gemeente, provincie of waterschap. Het is aan een rekenkamer om hierover scherpe conclusies te trekken en aanbevelingen te formuleren en het is aan de gemeenteraad of aan provinciale staten om deze al dan niet over te nemen. Dit is in beginsel een duidelijk onderzoeksproces. De uitdaging zit in het ontrafelen en blootleggen van belangen, meningen, feiten en  omstandigheden.

Rekenkameronderzoek is een belangrijk instrument in de controle op beleidsuitvoering. Goed rekenkameronderzoek is relevant, onafhankelijk, scherp en feitelijk.

Relevant: Een rekenkameronderzoek moet a priori zin hebben. Het moet kunnen leiden tot een noodzakelijke verbetering in een belangrijk beleidsproces.

Onafhankelijk: Een rekenkamer werkt onafhankelijk. Dit komt tot uiting in de onderwerpkeuze als ook in de uitvoering van het onderzoek.

Scherp: Een rekenkameronderzoek belicht met name die kanten van beleid, organisatie en uitvoering die niet goed gaan. Door dit met de nodige scherpte te doen ontstaat een impuls tot verbetering.

Feitelijk: Een rekenkameronderzoek is gebaseerd op feiten. Feiten die niet ter discussie kunnen staan omdat ze aan te tonen zijn op basis van meerdere bronnen, bijvoorbeeld gesprekken, procesbeschrijvingen, besluiten, jaarrekeningen, et cetera. Het gaat om feiten, niet om meningen, verwachtingen of intenties.

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem