Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

Unravelling helpt u en uw organisatie met uw vraagstuk. Daarbij kijken wij naar wat er zich heeft voltrokken, maar ook naar wat beter kan; met het oog op de toekomst. Wij werken onafhankelijk en hebben oog voor objectiviteit en zorgvuldigheid.

Doorgaans wordt het proces als volgt vormgegeven:

  1. Vooronderzoek (meestal door organisatie zelf)
  2. Plan van aanpak voor feitenonderzoek
  3. Objectief feitenonderzoek middels dossieronderzoek
  4. Interviewfase
  5. Rapportage
  6. Wederhoor
  7. Eindrapportage inclusief conclusies en aanbevelingen
Steffie en Martijn

Daarbij geldt uiteraard dat alles gaat volgens geldende wet- en regelgeving en met respect voor de betrokkenen. Het inschakelen van een extern onderzoeksbureau kan voor spanning zorgen binnen de organisatie. Daarvan bewust, hebben we oog voor vertrouwen en onafhankelijkheid.

1. Vooronderzoek of oriënterend onderzoek
Veelal stellen organisaties eerst (zelf) een oriënterend (voor)onderzoek in om meer informatie te krijgen over het vraagstuk. Unravelling kan daar ook in ondersteunen. Van belang is dat het oriënterend onderzoek discreet en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat doen wij door feiten van meningen te scheiden en sensitief te werk te gaan. Daarmee wordt voorkomen dat een eventueel (later) feitenonderzoek wordt bemoeilijkt.

2. Plan van aanpak voor het feitenonderzoek
Wanneer wordt overgegaan tot een feitenonderzoek, hanteert Unravelling een duidelijk plan van aanpak waarin staat aangegeven wat de te verwachte stappen zijn. Een zorgvuldig onderzoek omvat (afhankelijk van het vraagstuk) onder meer het opnemen van verklaringen, het verzamelen van documenten, het doen van technisch onderzoek, het bestuderen van gegevens (eventueel op social media) etc. Ook het inzien van zakelijke e-mail kan daar onderdeel van uitmaken, uiteraard binnen de grenzen van de wet. Het uitvoeren van goed onderzoek betreft maatwerk. Het verloop is dus vooraf niet altijd exact te voorspellen. Uiteraard worden alle te overwegen stappen met u als opdrachtgever besproken.

3. Feitenonderzoek
Het feitenonderzoek levert uiteindelijk een chronologisch overzicht op van de relevante feiten van de te onderzoek casus (feitenrelaas). Dat gebeurt onder meer op basis van dossieronderzoek, inhoudende dat eerst de reeds beschikbare fysieke en digitale informatie wordt geanalyseerd. Een tevens belangrijk onderdeel van het feitenonderzoek zijn de interviews (stap 4).

4. t/m 6. Interviews, rapportage en wederhoor
Interviews met alle betrokken partijen vinden zorgvuldig plaats zonder vooringenomenheid. Van ieder interview wordt een (vertrouwelijk) gespreksverslag opgemaakt.

Uiteindelijk wordt een digitale rapportage opgemaakt van al het onderliggend materiaal. Daarmee beschikt u over alle relevante gegevens over de mogelijke integriteitsschending.

Vervolgens vindt het wederhoor plaats. Zowel hoor- als wederhoor is een belangrijk middel in ons streven naar objectiviteit. Alle partijen dienen de mogelijkheid te krijgen hun standpunt kenbaar te maken. Het feitenonderzoek leidt dus tot een neutraal en objectief onderzoeksresultaat.

7. Eindrapportage inclusief conclusies en aanbevelingen
Wat levert ons onderzoek u op? Na afronding van het onderzoek heeft u een volledig beeld van de feiten en omstandigheden. Bevindingen worden getoetst aan wet- en regelgeving en geldende (ongeschreven) normen. Aansluitend kunnen wij de feiten kwalificeren in een (separaat) advies.
Zodoende wordt u op basis van de feitenrapportage in staat gesteld een gewogen en gefundeerd besluit te nemen en eventuele maatregelen te treffen.

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem