Integriteitsonderzoek

Integriteit is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van het openbaar bestuur en (semi)publieke organisaties. Integriteit is een boeiend, maar lastig thema. Het valt niet te vangen in termen als goed-fout of zwart-wit. Veelal is er dan ook sprake van een grijs gebied. Wel zijn er handvatten te vinden in wet- en regelgeving, een gedragscode (zoals de Gedragscode Integriteit Rijk), een protocol, of eigen normen en waarden.

Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een integriteitsschending of misstand is het aan te raden een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Door onafhankelijk en objectief onderzoek zorgt Unravelling voor duidelijkheid en inzicht in een bepaalde situatie. Waarheidsvinding staat daarbij centraal. Zo wordt er met name teruggekeken naar hetgeen er feitelijk precies is voorgevallen.

Ook zijn er ook situaties denkbaar waarin de nadruk ligt op vooruitkijken. Op dat moment spelen vragen als: welke lessen trekken we uit de situatie en welke inzichten kunnen we meenemen voor de toekomst.

Incidenten bij (semi-)publieke organisaties

Een schending van integriteit binnen organisaties met een (semi-)publieke functie kan veelomvattend zijn. Zo kan het gaan om (schijn van) belangenverstrengeling, cliëntelisme, machtsmisbruik, wangedrag, bevoordeling, het lekken van informatie, ongewenste relaties, nepotisme, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pestgedrag of andere vormen van ongewenst gedrag. Ook benadeling als gevolg van het doen van een melding van een misstand of integriteitsschending komt voor. Dergelijke incidenten vragen allen om een gedegen onderzoek.

Ervaring

Unravelling heeft reeds ruime ervaring met het uitvoeren van integriteitsonderzoek. Eerder hebben wij in opdracht gewerkt van tijdelijke en permanente (deskundigen)commissies, zelfstandige onderzoeks- en adviesorganisaties en gemeenten. Uiteraard kunnen wij ook andere publieke organisaties van dienst zijn, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties of onderwijsinstellingen.

Referentieprojecten

Enkele geanonimiseerde voorbeelden van onderzoeken die wij recent uitgevoerd hebben zijn:

  • Een gemeenteraadslid is tevens bestuurslid van een stichting. Deze stichting heeft belang bij bepaalde besluitvorming door de gemeenteraad. Het onderzoek richtte zich onder meer op de vraag in hoeverre er sprake was van mogelijke belangenverstrengeling.
  • Een medewerker had een (vermoedelijke) misstand gemeld. Vervolgens had dat implicaties voor de medewerker. De onderzoeksorganisatie wilde weten wat er zich precies voltrokken had. De onderzoeksvraag luidde of er sprake was van benadeling ten gevolge van het melden van een (vermoedelijke) misstand.
  • Een aanbesteding van een groot gemeentelijk project was al een keer fout gegaan. Ook de nieuwe aanbesteding riep vragen op. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de nieuwe aanbestedingsprocedure correct was verlopen.

 

Vanwege de vertrouwelijke aard van integriteitsonderzoeken kunnen we de namen van onze opdrachtgevers meestal niet delen.

Unravelling werkt onder meer voor de volgende onderzoeksorganisaties:

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem