Visie & doel

Doel van de organisatie is een bijdrage te leveren aan het krachtiger maken van het openbaar bestuur. Veel gaat al goed, en veel kan nog beter.De focus van Unravelling ligt met name bij het doen van rekenkameronderzoek en raadsonderzoek ter ondersteuning van de controlerende taak van gemeenteraden en Provinciale Staten. Het gaat om controle op de doeltreffendheid, doelmatigheid of rechtmatigheid.

Daarnaast richt Unravelling zich op integriteitsonderzoek bij (semi)publieke organisaties of feitenonderzoek ter ondersteuning van onderzoekscommissies.

Belangrijk uitgangspunt bij al deze vormen van onderzoek is dat het om onderzoek van feiten gaat: gebeurtenissen, omstandigheden, besluiten, acties et cetera. Dit leidt tot onderbouwde bevindingen over oorzaken, gevolgen en verbanden. De feiten mogen niet ter discussie staan. We relateren de feiten aan wet- en regelgeving of andere normen om te komen tot bevindingen. De bevindingen moeten vervolgens op logische wijze leiden tot conclusies.

De uitdaging zit in het ontrafelen en blootleggen van belangen, meningen, feiten en omstandigheden.

Dit ontrafelen, ontvlechten of ontwarren is de kerntaak van Unravelling.

Shauni en Rubin bij raam

Contact

Unravelling Onderzoek & Advies

Amsterdamseweg 17c

6814 GA  Arnhem