Evaluatie rekenkameronderzoeken Epe | 23 jan 2014

Nu de rekenkamercommissie van Epe zo’n zeven jaar bestaat is het goed om terug te kijken op de rekenkameronderzoeken in die periode. Wat is er met de conclusies en aanbevelingen gedaan? En zijn de onderzoeken goed uitgevoerd?

rekenkameronderzoek Epe

Uit de evaluatie volgt dat de rekenkameronderzoeken in Epe een belangrijke functie hebben. Ze zorgen ervoor dat het onderzoeksonderwerp op de agenda blijft, maken duidelijk waar de verbetermogelijkheden zitten en vormen een ijkpunt voor vervolgonderzoek.

In de evaluatie zijn vier rekenkameronderzoeken in detail bekeken. Het leidde tot de volgende aanbevelingen voor het college en de ambtelijke organisatie:

  • zorg bij woningbouwprojecten (en bij grote projecten in het algemeen) voor een projectmatige aanpak inclusief het gestructureerd bepalen en periodiek bijstellen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, mijlpalen en risico’s;
  • stuur als management op structurele procesevaluaties zodat verbeterpunten expliciet worden.

Voor de raad kwamen de volgende aanbevelingen naar voren:

  • heb aandacht voor doelformulering waarbij in sommige gevallen een duidelijke doelformulering op hoog abstractieniveau kan volstaan en waar in andere gevallen een precieze en meetbare doelformulering (SMART) wenselijk is.
  • blijf rekenkameronderzoek inzetten als instrument voor de raad om – los van politieke kleur – de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeente te controleren.

En de rekenkamercommissie zag voor zichzelf de volgende aanbevelingen:

  • zorg bij de onderwerpkeuze voor een expliciete motivering zodat duidelijk is dat een rekenkameronderzoek voortvloeit uit de onafhankelijke en objectieve rol van de rekenkamercommissie;
  • houd aandacht voor de kwaliteit van het onderzoeksproces en met name voor het beginsel van hoor en wederhoor.

Doorwerking evaluatieonderzoek

De behandeling vond plaats in de commissievergadering op 9 januari 2014 en op 23 januari 2014 stemde de raad unaniem in met het voorstel om de aanbevelingen over te nemen. De raad sprak daarbij zijn waardering uit voor de commissie en benoemde dat het budget voor de rekenkamercommissie intact moest blijven.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Epe
Onderzoekers: Marieke Poolman en Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2014

Onderstaand is het onderzoeksrapport te downloaden:
Rapport Evaluatie rekenkameronderzoeken 2006-2012