Kerngericht werken Steenbergen | 22 nov 2019

Begin 2018 stelde de gemeenteraad van Steenbergen het ‘plan van aanpak kerngericht werken en overheidsparticipatie’ vast. Met dit rekenkameronderzoek wil de rekenkamercommissie kijken hoe de plannen tot nog toe uit de verf zijn gekomen en in hoeverre het nieuwe participatiebeleid bijdraagt aan de bijbehorende beleidsdoelen.

De hoofdvraag van het onderzoek luidde als volgt:

“Op welke wijze zet de gemeente Steenbergen participatie in en maakt zij daarbij gebruik van initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen, bij het voorbereiden, het vaststellen en het uitvoeren van haar beleid, en in welke mate is deze inzet doeltreffend en doelmatig?”

Bevindingen

Anderhalf jaar nadat de gemeenteraad instemde met het plan van aanpak is een aantal veranderingen op gang gekomen. Voor een volledige evaluatie is het nog te vroeg, maar met dit korte onderzoek wil de rekenkamercommissie input leveren voor dit leerproces. Aan de hand van onder andere gesprekken met inwoners en concrete casussen zijn vier succesfactoren gedistilleerd: visie, kaderstelling, communicatie en interne processen. De gemeente heeft met de implementatie van het plan van aanpak een aantal goede stappen gezet. De rol van de kerncoördinatoren wordt als zeer positief ervaren, zowel binnen als buiten de gemeente. Ruimte voor verbetering zit met name in snellere en duidelijke communicatie richting inwoners, en als gemeente duidelijke grenzen stellen over wat al dan niet mogelijk is bij maatschappelijke initiatieven.

Doorwerking

Op 20 februari 2020 besprak de gemeenteraad het rekenkamerrapport en droeg het college op om zicht te houden op de borging van de aangedragen succesfactoren en in oktober 2020 (vóór de begrotingsbehandeling van 5 november) met nadere informatie te komen over de wijze waar waarop deze succesfactoren worden toegepast.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Steenbergen

Onderzoekers: Martijn Mussche & Douwe Hoitinga

Oplevering Rapport: 22 november 2019