Rekenkameronderzoek Besluitvorming in Blaricum | 19 mrt 2018

De rekenkamer BEL is gestart met een drieluik over besluitvorming in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In Blaricum koos de rekenkamer de besluitvorming rond de kunstgrasvelden van BVV’31. Een politiek gevoelig onderwerp, bleek al snel. 

Rekenkameronderzoek besluitvorming Blaricum Unravelling

In april 2016 meldde de lokale voetbalvereniging zich bij de gemeenteraad: het kunstgrasveld moest nog die zomer vervangen worden voor een nieuwe om ook in het nieuwe seizoen te blijven voetballen. Voor de gemeenteraad en het college was dit nieuwe informatie, het kunstgrasveld was immers van 2009 en nog lang niet afgeschreven. Hierop volgde een bijzonder besluitvormingsproces, waarbij het gebruik van de motie vreemd aan de orde een grote rol speelt.

De bevindingen van het onderzoek laten zien dat het besluitvormingsproces in deze casus niet met de vereiste zorgvuldigheid is verlopen. Aangejaagd door de gevoelde urgentie en de verleiding van een snelle oplossing – op aangeven van de voetbalvereniging en door het college zonder adequaat eigen onderzoek overgenomen – heeft de gemeenteraad zelf via een gedetailleerde motie VADO kaders gesteld voor de uitwerking van deze oplossing. Dit deed de raad ondanks dat een gedegen beleidsvoorbereiding ontbrak en zonder op de hoogte te zijn van de risico’s en consequenties van het beoogde traject. Het college had de raad door volledige informatie en een onderbouwd raadsvoorstel tijdig in de positie moeten brengen om zijn kaderstellende taak op verantwoorde wijze in te vullen. Het raadsbesluit werd genomen nadat de kunstgrasvelden al aangelegd waren door de voetbalvereniging die door natrekking direct eigendom werden van de gemeente. De informatie met de juridische onderbouwing, waar de raad in de motie VADO om vroeg, stuurde het college pas na besluitneming en onvolledig naar de raad.

Daarnaast is in het besluitvormingsproces een aantal wettelijke en eigen gemeentelijke kaders op het gebied van subsidies, inkoop (en mogelijk aanbesteding), toezicht en geheimhouding niet of niet correct toegepast. Tot slot concludeert de rekenkamer dat de raad haar controlerende taak niet optimaal heeft kunnen uitoefenen vanwege de onvolledige informatie vanuit het college.

Bijzonderheden

Dit onderzoek startte als een quickscan, maar is al snel vergroot naar een uitgebreid onderzoek. Ook werd snel duidelijk dat er verschillende beelden bij de gebeurtenissen waren en er politieke gevoeligheden waren in het dossier. Door de uitbreiding van het onderzoek en vertraging op enkele punten in het onderzoek kwamen de gemeenteraadsverkiezingen snel dichtbij. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de behandeling van het rapport twee dagen voor de verkiezingen plaatsgevonden.

Doorwerking

In een speciale vergadering, bestaande uit een RTG en een raadsvergadering op 19 maart heeft de gemeenteraad het rapport besproken. De raad heeft de aanbevelingen overgenomen, op de aanbeveling over het gebruik van de motie VADO na. De raad is er van overtuigd dat “de raad optimaal gebruik heeft gemaakt van de beschikbare instrumenten in de vorm van het indienen van een motie vreemd aan de orde” en heeft derhalve aanbeveling 2 uit het raadsvoorstel geschrapt. Tot slot heeft de raad unaniem een motie van optimisme aangenomen.


Opdrachtgever: Rekenkamer BEL
Onderzoekers: Martijn Mussche en Laura Meijer
Oplevering: maart 2018

Rekenkamerrapport besluitvorming kunstgrasvelden BVV’31