Rekenkameronderzoek DinkellandWerkt! | 3 nov 2016

In december 2015 nam de bezorgdheid van de gemeenteraad rond het sociale werkvoorzieningsproject DinkellandWerkt! sterk toe: er moest geld bij en het was onduidelijk of de gemeente ‘in control’ was.

Unravelling rekenkameronderzoek Dinkelland

In 2013 startte Dinkelland met de pilot DinkellandWerkt! voor de uitvoering van de Wsw en Wwb. Het was een unieke samenwerking tussen een coöperatie van Dinkellandse ondernemers en een door de gemeente opgezette stichting.

In december 2015 legde het college met het rapport Heroriëntatie DinkellandWerkt! de gemeenteraad diverse besluiten voor omtrent de financiën en nieuwe structuren van DinkellandWerkt!. Gezien de bezorgdheid rondom DinkellandWerkt! en het feit dat het een groot bestuurlijk vraagstuk was, vroegen enkele fracties in een motie om een rekenkameronderzoek. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Het rekenkameronderzoek richtte zich op de voorbereiding in 2012/2013 en de twee eerste jaren 2014 en 2015 van de pilot die tot en met 2016 zou duren. Via een reconstructie van het totale project en verschillende casestudies is het uiteindelijke oordeel dat de oorspronkelijke gemeenschappelijke ambities van gemeente en ondernemers door een aantal oorzaken niet zijn gerealiseerd: de pilot was mislukt.

De oorzaken lagen in de onderliggende plannen die niet duidelijk en precies genoeg waren; een niet toekomstbestendige governancestructuur; summiere en stroeve communicatie tussen en binnen de verschillende organisaties en tekortschietende aansturing en toezicht.

Bijzonderheden

Het onderzoek naar DinkellandWerkt! was omvangrijk en complex. Meer dan 500 documenten zijn bestudeerd en de lijst van gesproken personen bestaat uit 28 namen. Daarnaast was het een politiek zeer gevoelig onderwerp, zowel in de raad als in het college en ook in de samenleving heeft het project DinkellandWerkt! voor beroering gezorgd. Uiteindelijk heeft de gang van zaken geleid tot het opstappen van de verantwoordelijk wethouder.

Doorwerking

Het college onderschreef in haar bestuurlijke reactie alle conclusies en nam alle aanbevelingen over. In de raadsvergadering van 1 november 2016 bekrachtigde de raad dit door het college op te dragen alle aanbevelingen uit te voeren. De raad nam vervolgens een motie aan waarin het vertrouwen in de verantwoordelijk wethouder werd opgezegd.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Dinkelland
Onderzoekers: Martijn Mussche, Laura Meijer en Robert Capel (CapelAdvies)
Oplevering rapport: oktober 2016

Onderstaand zijn het onderzoeksrapport en het raadsvoorstel te downloaden:
Rapport rekenkameronderzoek DinkellandWerkt!
Raadsvoorstel en raadsbesluit DinkellandWerkt!