Rekenkameronderzoek gemeenschapsaccommodaties | 26 mei 2015

De Rkc SED heeft een rapport gepubliceerd over de gemeenschapsaccommodaties van Drechterland. Hoe doelmatig en doeltreffend is het beheer van de dorpshuizen, sportaccommodaties en zwembaden?

rekenkameronderzoek gemeenschapsaccommodaties Unravelling

Wat beoogt de gemeente met gemeenschapsaccommodaties? Dat is een vraag die de gemeente door een beleidskader zou kunnen beantwoorden. Voor de sportaccommodaties heeft de gemeente een dergelijk beleidskader (Sportnota), maar voor dorpshuizen en zwembaden heeft de gemeente geen beleidskader geformuleerd.

Een belangrijke constatering is dat de gemeente in het algemeen inzicht heeft in het beheer en de exploitatie van gemeenschapsaccommodaties. Maar het beeld is tweeledig. Enerzijds is de gemeente in staat een uitgebreid kostenoverzicht aan te leveren en heeft de gemeente de kosten in grip. Anderzijds zijn de kosten van de accommodaties verspreid over verschillende budgetten van verschillende afdelingen en worden de kosten niet standaard per gemeenschapsaccommodatie geadministreerd. Dit voedt het beeld dat sturing en controle lastig is.

Sturing en controle is ook lastig doordat er zes verschillende beheervormen zijn met daarbij een variatie aan verschillende afspraken over groot onderhoud, huur, erfpacht, vergoedingen voor de gymzaal et cetera. Het zorgt voor een complex en onoverzichtelijk geheel, ook voor de gemeente zelf. De meest doelmatige optie vanuit het perspectief van de gemeente  is een gemeenschapsaccommodatie die op afstand is geplaatst. Dat wil zeggen in eigendom én in beheer bij een stichting of vereniging. In sommige gevallen is daarvoor gekozen, in andere gevallen niet.

Onduidelijke of niet vastgelegde afspraken dragen niet bij aan doelmatig beheer. Voorbeelden zijn de afspraken over het onderhoud bij sporthal De Banne en bij sommige dorpshuizen. Deze onduidelijkheid zorgt ook voor ondoelmatigheid voor de gemeente zelf: voor elke niet vastgelegd onderhoudspost moet bij de raad krediet gevraagd worden. Het kostenniveau wordt echter met name bepaald door beleidskeuzes van de gemeente. De gemeente draagt in vergelijking met andere gemeenten relatief veel bij aan de kosten van sportaccommodaties; dat is een beleidskeuze. Een andere beleidskeuze is bijvoorbeeld de keuze om met zes voetbalverenigingen en twee openluchtzwembaden de Drechterlanders goed te faciliteren.

Bijzonderheden

Er is geen indicatie dat het college de raad niet tijdig of niet juist informeert. De informatieverstrekking is deels op hoofdlijnen en deels  ad hoc en op detailniveau, bijvoorbeeld in het kader van een specifieke kredietvraag aan de raad. De huidige wijze van informatieverstrekking bemoeilijkt de controlerende rol van de raad.

Doorwerking

In het zogeheten Ronde Tafel Gesprek van 2 juni a.s. bespreekt de raad de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie SED
Onderzoeker: Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2014

Onderstaand is het onderzoeksrapport te downloaden:
Rapport Onderzoek gemeenschapsaccommodaties