Rekenkameronderzoek HVC | 22 sept 2014

De Rkc SED heeft een rekenkamerbrief opgesteld voor het door IPR Normag uitgevoerde rekenkameronderzoek.

In de raadsvergadering van 22 september 2014 in Drechterland heeft de raad het onderzoek naar HVC behandeld. Belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek waren dat het besturingsmodel functioneert zoals afgesproken en formeel vastgelegd. Een deel van de aandeelhouders in HVC c.q. de wethouders is daar tevreden over. Een ander deel van de aandeelhouders ervaart het besturingsmodel als complex. De gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben geen rechtstreekse invloed op het beleid van HVC. Zowel sturing als toezicht en controle loopt via de GR CAW. Al met al hebben de raden weinig formele invloed. De huidige informatievoorziening is transparant, maar onvoldoende op maat gesneden. Het bestuur van HVC informeert de aandeelhouders proactief en intensief, maar de stukken zijn te uitgebreid en zijn onvoldoende toegespitst op de informatiebehoefte van raadsleden.

Tot slot: Het doel van de GR CAW waar Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland deel van uitmaken luidt “het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen”. Dit terwijl het strategisch profiel van HVC in de afgelopen jaren verder is verbreed richting duurzaamheidsprojecten en commerciële activiteiten. Dit betekent dat de strategie en koers van HVC en de (statutaire) doelomschrijving breder zijn dan de doelomschrijving van de GR CAW die – namens de gemeenten – aandeelhouder van HVC is. Het is aan de gemeenteraden van om de portefeuillehouders erop aan te spreken dat de GR CAW zich beperkt tot het overeengekomen doel.


Een en ander is nader toegelicht in de rekenkamerbrief:
Rekenkamerbrief HVC onderzoek

Op verzoek van het presidium heeft de rekenkamercommissie een nawoord opgesteld waarin zij ingaat op de bestuurlijke reactie.
Nawoord Rkc op bestuurlijke reactie HVC-onderzoek