Rekenkameronderzoek naar de Keur | 29 mei 2013

De Rekenkamercommissie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het beleid en de handhaving van “de Keur” onderzocht. De Keur is een belangrijke verordening waarmee de (water-) infrastructuur van het waterschap wordt beschermd. Kennen de inwoners de Keur? Houden ze zich eraan? En hoe is de handhaving door het waterschap?

rekenkameronderzoek keur Unravelling

Handhaving van regels staat niet op zichzelf. Voor het kunnen (laten) naleven van de regels door de ingezetenen moet er vooraf goede voorlichting zijn geweest. Ook moeten de regels uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Verder is het zo dat de regels doelmatig moeten zijn voor wat betreft inhoud en regeldruk om maatschappelijk aanvaardbaar te zijn. Het rekenkameronderzoek omvatte daarom het hele werkproces van de Keur: van beleid tot acties in het veld.

De algemene vraagstelling luidde:

Hoe scoort het Keurkwartet en het daarbij behorende uitvoeringsproces wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid, bezien vanuit het waterschap en de ingezetenen? En in hoeverre kan het waterschap zich daarin in de toekomst verbeteren?

Het onderzoek leidde tot de volgende conclusies:

  1. Het ontbreekt aan een vastgestelde beleidsvisie.
  2. De knelpunten rond de huidige Keur zijn nog niet opgelost en staan een goed vervolg voor een nieuwe Keur in de weg.
  3. Het waterschap is – door onvolledige registraties – nog onvoldoende in staat tot informatiegestuurd handhaven.
  4. Er vindt geen sturing plaats op deregulering en verbetering van doelmatigheid.

Bijzonderheden

Een bijzonder element is dat de inwoners zijn betrokken bij het onderzoek. Er heeft een reeks telefonische interviews plaatsgehad met “overtreders” van de Keur. Ook is een workshop georganiseerd met agrariërs, bedrijven en gemeenten.

Doorwerking

Het rapport is op 3 juli 2013 in de vergadering van het AB behandeld. De conclusies en aanbevelingen in het rapport zijn door het AB overgenomen. Het college heeft de bevindingen van de rekenkamercommissie gebruikt voor de eigen evaluatie van de Keur.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Onderzoekers: Jan Beldman en Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2013

Onderstaand is het onderzoeksrapport te downloaden:
Rekenkameronderzoek De Keur gekeurd