Rekenkameronderzoek Reserve onderhoud kapitaalgoederen | 23 jun 2015

In 2009 stort de gemeente Enkhuizen eenmalig € 4 mln. in de voorziening voor achterstallig onderhoud. Daarnaast stelt de raad vanaf 2010 structureel € 100.000 extra beschikbaar. Met de raadsbrief van oktober 2014 wordt duidelijk dat de reserve voor het onderhoud van de kapitaalgoederen al eind 2015 uitgeput zal zijn. Dit leidt tot een rekenkameronderzoek.

rekenkamer Enkhuizen Unravelling

Diverse raadsfracties vroegen om een rekenkameronderzoek naar de reserve voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Er was onduidelijkheid bij de raad over:
a) de financiële middelen c.q. de reservering;
b) de besteding van de middelen;
c) de huidige staat van onderhoud.

De Compagniesbrug in Enkhuizen.

Bijzonderheden

De hoofdconclusie van dit rekenkameronderzoek was dat de reserve voor het onderhoud van de kapitaalgoederen deze collegeperiode niet toereikend was voor het bereiken van het door de raad vastgestelde adequate onderhoudsniveau. De reserve staat eind 2014 op € 2 mln. en is naar verwachting eind 2015 of begin 2016 uitgeput. Dit komt doordat in voorgaande jaren de onttrekking aan de reserve groter is geweest dan de toevoeging.

Het onderhoudsniveau is grofweg afgebakend, maar de precisie ontbreekt doordat er vier termen zijn, die elk net iets anders inhouden en die de gemeente door elkaar gebruikt. Het raadskader specificeert daarbij niet precies per kapitaalgoed wat ‘veilig en functioneel’ inhoudt. Uiteraard mag een brug niet instorten, maar welke mate van verval is nog acceptabel?

Er is sprake van achterstallig onderhoud en uitgestelde vervangingsinvesteringen. Dit doet zich al meerdere jaren voor in de stad. Er is voor bepaalde kapitaalgoederen zoals de kunstwerken (bruggen), de beschoeiingen en havens en walvoorzieningen sprake van een achterstand.

Doorwerking

In de raadsvergadering van dinsdag 23 juni 2015 nam de raad van Enkhuizen de aanbevelingen over.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie SED
Onderzoeker: Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2015

Onderstaand is het onderzoeksrapport te downloaden:
Rapport Reserve kapitaalgoederen Enkhuizen