Rekenkameronderzoek Subsidiebeleid Epe | 12 mrt 2015

De afgelopen jaren is het subsidiebeleid in Epe gewijzigd. Begin 2011 verkende de gemeente hoe het een bezuiniging van € 3 mln. kon invullen. De gemeente stelde daarop een nieuw subsidiebeleidskader vast.

rekenkameronderzoek Epe

In het rekenkameronderzoek is onderzocht of het nieuwe subsidiebeleid zijn doelen heeft bereikt en of de betrokkenen de wijzigingen als een vooruitgang ervaren. Algemene conclusie is dat het nieuwe subsidiebeleid een goede voorbereiding gehad heeft wat geleid heeft tot een breed gedragen beleid. Het sluit goed aan op het beleidskader vastgelegd in de Sociale Agenda.

Er is een efficiencyslag gemaakt en de administratieve lasten zijn lager, vooral aan de zijde van de gemeente, maar ook in de perceptie van vrijwilligersorganisaties. Voor professionele organisaties is er een reductie in administratieve lasten doordat zij slechts eenmaal per vier jaar een aanvraag hoeven te doen. De jaarlijkse verantwoording is niet substantieel gewijzigd waardoor de administratieve lasten hetzelfde blijven.  Voor de vrijwillige organisaties geldt dat zij profiteren van een lagere administratieve last door het niet jaarlijks meer hoeven aanvragen en hun jaarlijkse verantwoordingslast is lager dan die van de professionele organisaties.

Niettemin zijn er in Epe aandachtspunten ten aanzien van de reikwijdte, de transparantie en gelijke behandeling van organisaties. Daarnaast is de keerzijde van de stabiliteit van een vierjarige subsidieperiode, dat de groep van gesubsidieerde organisaties voor vier jaar vast staat. Nieuwe organisaties met mogelijk innovatieve sociale initiatieven komen de komende vier jaar niet in aanmerking voor een subsidie.

Bijzonderheden

Een bijzondere constatering in het onderzoek was dat een deel van de subsidies formeel toegekende activiteitensubsidies zijn, maar materieel in de uitvoering als instandhoudingsubsidies zijn op te vatten. In de praktijk blijken er organisaties te zijn die de gemeente als ‘kernpartners’ beschouwt voor het uitvoeren van maatschappelijke taken. De definitie of inhoud van het begrip ‘kernpartner’ is niet verankerd in het beleid. In de praktijk subsidieert de gemeente voor deze organisaties niet alleen de activiteiten, maar ook een deel van de overhead waarmee de subsidie het karakter van een instandhouding krijgt. Dit is niet transparant en niet in lijn met het subsidiebeleid gericht op activiteiten (niet instandhouding).

Doorwerking

In de raadsvergadering van 12 maart 2015 werd het raadsvoorstel om de aanbevelingen over te nemen vastgesteld. De raad sprak daarbij zijn waardering uit voor het rapport en voor het werk van de rekenkamercommissie. Eerder had het college al aangegeven alle aanbevelingen te willen overnemen.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Epe
Onderzoekers: Marieke Poolman en Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2014

Onderstaand zijn het onderzoeksrapport en het raadsbesluit daarover te downloaden:
Rekenkamerrapport Subsidiebeleid Epe
Raadbesluit Rekenkamerrapport subsidiebeleid