Rekenkameronderzoek subsidies | 18 dec 2013

De Rekenkamercommissie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onderzoek uitgevoerd naar de subsidieverstrekking. Voor het waterschap is dit een actief instrument voor doelrealisatie, daar waar deze afhankelijk is van de medewerking van en grotendeels bepaald wordt door te verrichten activiteiten door particulieren en agrariërs.

De doelstelling van het onderzoek was het in beeld brengen van de doeltreffendheid van door het waterschap verstrekte subsidies, waarbij een oordeel is gegeven over het effect van de inzet van subsidies op het bereiken van de beoogde beleidsdoelstellingen en – resultaten op lange termijn. Ten tijde van dit onderzoek waren er twee subsidieregelingen actief:

  1. Stimuleringsregeling afkoppelen Utrechtse Heuvelrug (hierna: de afkoppelregeling);
  2. Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers en open water (hierna: de regeling NVO).

Het ging enerzijds om subsidieverstrekking in het algemeen en anderzijds om de twee bovengenoemde stimuleringsregelingen. Deze zijn in detail belicht om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van de door het waterschap verstrekte subsidies.

Regeling natuurvriendelijke oevers en regeling afkoppelen regenwater

In het onderzoek is geconcludeerd dat het waterschap geen algemeen beleidskader voor subsidies heeft. Het waterschap legt maar beperkt meetbare doelen vast. De verantwoording schiet tekort waardoor het voor het Algemeen Bestuur niet mogelijk de (tussen)resultaten te toetsen. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de twee bestudeerde subsidieregelingen. Beide zijn daarmee niet doeltreffend.

Bijzonderheden

In het onderzoek zijn telefonische interviews gehouden met inwoners en agrariërs om in beeld te krijgen hoe ze tegen de subsidieregeling aankijken en of ze ook zonder subsidie de gewenste activiteiten zouden ontplooien.

Doorwerking

In de vergadering van 18 december 2013 ging het Algemeen Bestuur unaniem akkoord met het voorstel. Men besloot daarmee:

  1. de vijf aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen;
  2. het college te verzoeken met een uitwerking van de aanbevelingen te komen en daarover vóór 1 juni 2014 aan het Algemeen Bestuur te rapporteren.

Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Onderzoekers: Jan Beldman en Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2013

Onderstaand is het onderzoeksrapport te downloaden:
Rekenkameronderzoek Subsidiëren met beleid