Rekenkameronderzoek Transitie Jeugdzorg | 4 sept 2013

Gemeenten worden met ingang van januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Dit is voor alle gemeenten – en dus ook voor Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland – een grote overgang en brengt grote risico’s met zich mee.

Unravelling rekenkameronderzoek transitie Jeugdzorg

De transitie jeugdzorg heeft een grote impact op de gemeenten. Het betekent een vergroting van het aantal taken en het daarmee gemoeide budget. De rekenkamercommissie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland concludeert dat de gemeenten zich planmatig en gedegen voorbereiden op de transitie, maar dat de risico’s verbonden aan de transitie groot zijn en dat het nu aan de gemeenteraden is om beleidskeuzes te maken.

Het rekenkameronderzoek wijst uit dat de drie SED-gemeenten zich planmatig voorbereiden op de transitie jeugdzorg. De zeven West-Friese gemeenten werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau nauw samen. Bijzonder is dat dit in West-Friesland vrijwel volledig met eigen mensen wordt gedaan; dit draagt bij aan interne kennisopbouw en -borging. Er is sprake van een positieve dynamiek in de West-Friese samenwerking. Er is aandacht voor de rol van de gemeenteraden. De raden krijgen uiterlijk eind 2013 de gelegenheid om een beleidskader vast te stellen, waarmee de West-Friese gemeenten vóór liggen op het landelijke schema.

Bijzonderheden

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland proberen samen met de andere West-Friese gemeenten de risico’s in kaart te brengen, maar de omvang en impact van deze risico’s zijn niet inzichtelijk. Het ontbreekt alle gemeenten bijvoorbeeld op dit moment aan goede gegevens (prijzen, aantallen) om de financiële consequenties van de transitie jeugdzorg goed te kunnen overzien. Dit heeft vooral met het Rijk te maken. Ook vraagt de samenwerkingsrelatie met zorgaanbieders op korte termijn veel aandacht. Indien de gemeenten er onvoldoende in slagen in de praktijk de regie over de zorgaanbieders te voeren, dan dreigt het gevaar dat de kosten van de jeugdzorg onbeheersbaar worden. Het is geen tekortkoming van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, maar wel een belangrijk aandachtspunt. Op dit moment, na de zomer van 2013, is het tijd om de beleidsmatige keuzes voor te bereiden. Het gaat nu duidelijk worden in hoeverre de gemeenten ook beleidsmatig op één lijn zitten. De rekenkamercommissie constateert dat er veel plaatselijke verschillen zijn, maar dat die nog niet bespreekbaar zijn gemaakt en dat heeft urgentie, ook met het oog op de verkiezingen.

Doorwerking

De gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben het rapport in de commissievergaderingen in september en oktober van 2013 besproken. De raad van Enkhuizen heeft de aanbevelingen overgenomen.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Onderzoekers: Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2013

Het onderzoeksrapport is hieronder te downloaden:
Rkc SED – Rapport Transitie Jeugdzorg