Rekenkameronderzoek zwembad Kampen | 8 jul 2016

zwembad Kampen Unravelling

Zwembad De Steur dateert uit 1974 en kostte de gemeente jaarlijks ruim € 1 mln. aan exploitatiebijdrage. Dit vormde de aanleiding voor de raad om te kiezen voor de bouw van een nieuw zwembad. De aanbesteding voor een nieuwe zwembadexploitant riep vervolgens vragen op. 

Mede op initiatief van enkele fracties besloot de rekenkamercommissie van Kampen onderzoek te verrichten naar het zwembad. Zwembad De Steur is een onderwerp dat de afgelopen jaren meerdere malen op de agenda van de raad van Kampen stond en in oktober 2008 besloot de raad dat er een nieuw zwembad moest komen. De overeenkomst met de huidige beheerorganisatie Sportfondsen Kampen BV voor het huidige zwembad zou opgezegd worden en door middel van een aanbesteding zouden ook nieuwe partijen een kans krijgen om het nieuwe zwembad in beheer te krijgen. De eerste aanbestedingsronde verliep niet goed en werd door de rechter ongeldig verklaard. De tweede aanbestedingsronde leidde in oktober 2014 tot gunning aan Sportfondsen Kampen BV. De rekenkamercommissie van Kampen heeft op basis van gesprekken met raadsleden en informatie verstrekt door de ambtelijke organisatie geconstateerd dat er meerdere onduidelijkheden waren. Het rekenkameronderzoek richtte zich op:

  1. het beheer en de exploitatie van het huidige zwembad en het toezicht daarop;
  2. de aanbesteding voor het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad.

Het rekenkameronderzoek leidde onder meer tot de conclusie dat het zwembad De Steur ondoelmatig was, met hoge energie- en personeelskosten. De informatievoorziening hierover schoot tekort. De gemeente heeft in de periode 2002 tot en met 2008 pogingen gedaan om te sturen, onder meer door aan te dringen op vernieuwing van de overeenkomst op basis waarvan de gemeente het volledige exploitatierisico liep. Sportfondsen Kampen wilde de overeenkomst echter niet aanpassen. De gemeente accepteerde daarmee jarenlang een relatief hoge exploitatiebijdrage.

Tot slot benadrukt de rekenkamercommissie dat de gemeente meerdere risico’s loopt. In de eerste plaats is er een fiscaal risico dat samenhangt met de oorspronkelijke overeenkomst uit 1974. Ten tweede is er het risico dat de opbrengsten en kosten van het nieuwe zwembad in werkelijkheid structureel minder gunstig zijn dan de begroting zoals die door Sportfondsen Kampen BV is opgesteld. Kleine verliezen zijn door het bedrijf op te vangen, maar als een faillissement dreigt ontstaat er voor de gemeente een situatie waarin er mogelijk een huurverlaging of een exploitatiebijdrage wordt gevraagd.

Bijzonderheden

Een deel van de informatie was afkomstig uit de aanbestedingsprocedure. Dit moest volgens het college geheim blijven. Daarom bevat het rapport een tweetal zwartgelakte passages. De conclusies zijn echter overeind gebleven.

Doorwerking

In de raadsvergadering van 15 september 2016 zal de raad het rapport behandelen.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Kampen
Onderzoekers: Martijn Mussche en  Jan van Esch (Duijd Fiscalisten)Oplevering rapport: 2016

Onderstaand zijn het onderzoeksrapport en het raadsvoorstel te downloaden:
Rapport zwembad Kampen
Raadsvoorstel rekenkameronderzoek