Subsidiebeleid IJsselstein| 28 nov 2019

De rekenkamercommissie van de gemeente IJsselstein besloot om begin 2019 een onderzoek uit te voeren naar het subsidiebeleid. De hoofdvraag was als volgt: “In hoeverre draagt het subsidiebeleid van gemeente IJsselstein bij aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en welke mogelijkheden zijn er om de (financiële) sturing en controle te verbeteren?”

Bevindingen

Het onderzoek toont aan dat de gemeente IJsselstein een inzichtelijk subsidiestelsel heeft dat een bijdrage levert aan het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De mate waarin subsidies bijdragen hangt samen met de hoogte van de subsidie en het beleidsterrein. De verantwoording van subsidies vindt hoofdzakelijk via de financiële lijn plaats. In algemene zin geldt dat het niet altijd inzichtelijk is in welke mate gesubsidieerde activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen. De rekenkamercommissie acht het wenselijk dat er – met name voor de grote subsidies – meer inzicht komt in effectiviteit van subsidies en het meetbaar maken van de prestaties. De rekenkamercommissie formuleerde op basis van deze bevindingen een aantal aanbevelingen, waaronder het herijken van de nota subsidiebeleid en de beleidsregels, expliciet aandacht hebben voor de afweging tussen inkoop en subsidie en het periodiek evalueren van het subsidiebeleid.

Doorwerking

In de bestuurlijke reactie op het rapport gaf het college aan zich te kunnen vinden in het rapport en de aanbevelingen over te zullen nemen. Op 28 november 2019 is het rapport besproken en besloot de raad de conclusies en aanbevelingen uit het rapport over te nemen en droeg het college op de aanbevelingen te implementeren en de raad over de voortgang te informeren.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie IJsselstein

Onderzoekers: Martijn Mussche & Douwe Hoitinga

Publicatie: 28 november 2019