Rekenkameronderzoek gunning sportcafé Activum | 17 sept 2015

De rekenkamercommissie van Hoogeveen onderzocht de werving en selectie van de exploitant van het sportcafé in het nieuw te bouwen sportcentrum Activum. 

Unravelling rekenkameronderzoek gunning sportcafe Hoogeveen

De rekenkamercommissie heeft de wijze waarop het college van B&W het gunningsproces heeft vormgegeven onderzocht evenals de manier waarop belanghebbenden zijn betrokken en geïnformeerd. De hoofdvraag die de rekenkamercommissie zich stelde was: Heeft het college van B&W met het proces van gunning van de horeca-exploitatie van het Activum aan het verkozen ondernemersduo de juiste procedures gekozen en deze procedures volgens een bestendige gedragslijn doorlopen met inachtneming van wettelijke en gemeentelijke beleidskaders?

Activum (bron: gemeente Hoogeveen)

De rekenkamercommissie heeft geconcludeerd dat de ‘spelregels’ tijdens het proces zijn veranderd en dat daarover verkeerd is gecommuniceerd. Daardoor zijn verkeerde verwachtingen ontstaan. Overigens hebben er geen onrechtmatigheden plaats gevonden tijdens het proces en is de procedure die uiteindelijk gevolgd is rechtmatig. Bovendien is de keuze voor het ondernemersduo navolgbaar.

Bijzonderheden

Rond het werving- en selectietraject ontstond nogal wat media-aandacht. Zie bijvoorbeeld:
VVD wil onderzoek naar aanbesteding Activum
Rekenkamer doet onderzoek naar gunning sportcafé Activum
Aanbesteding horecagedeelte Activum was onduidelijk

Doorwerking

Zowel de gemeenteraad, de portefeuillehouder als de ambtelijke organisatie hebben hun waardering uitgesproken voor het rapport; het rapport bevat een juiste en genuanceerde weergave van de feiten. Deze staan dan ook niet ter discussie. Het is duidelijk dat het selectietraject niet de schoonheidsprijs verdient. Er zijn fouten gemaakt, maar de uitkomst is rechtmatig en navolgbaar. Op 3 en op 17 september 2015 is het rapport behandeld in de raad. De raad heeft de aanbevelingen niet zonder meer overgenomen, maar heeft het college verzocht de aanbevelingen te toetsen aan het huidige beleid voor aanbestedings- en/of werving en selectieprocedures en daar waar mogelijk aan te sluiten bij deze aanbevelingen. Ook in de toekomst moet maatwerk mogelijk blijven bij dergelijke procedures.


Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Hoogeveen
Onderzoeker: Martijn Mussche
Oplevering rapport: 2015

Onderstaand zijn het onderzoeksrapport, de conclusies en aanbevelingen en het raadsvoorstel te downloaden:
Rapport van bevindingen Activum
Conclusies en aanbevelingen Activum definitief
Raadsvoorstel rekenkameronderzoek Activum